Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Současnost

Současnost

Obec Bošice (Jihočeský kraj, okres Prachatice) leží ve vzdálenosti 4 km jihovýchodním směrem od městečkaBošice – pohled od severozápadu, v pozadí Mařský vrch s TV vysílačem (Foto F. Mareš, jaro 2007) Čkyně; historicky náleží tato oblast k Volyňsku, i když je nyní součástí prachatického okresu. Obec je tvořena osadami Bošice, Hradčany, Záhoří a Budilov. Osada Budilov (s místními částmi Mlaka a Budilovské Brdo) byla původně samostatnou obcí, ve které existovala i obecná (národní) škola, ale k 1. červenci 1964 byla budilovská obec zrušena a připojena jako osada k obci Bošice. Toto spojení se v dalším období osvědčilo a vžilo, takže je dnes vnímáno jako samozřejmé a mladší generace v obci si dřívější stav ani neuvědomuje. Součástí původní obce Bošice (bez Budilova) bylo naopak Záhořské Brdo, ale to bylo na přání tamních obyvatel po roce 1948 připojeno k obci Štítkov; později bylo se Štítkovem připojeno k obci Svatá Maří. Nynější obec Bošice včetně spádových osad má cca 330 obyvatel.

lysá skála.pngSamotné obec Bošice má zajímavou polohu, neboť je vklíněna mezi okolní vrchy - leží v údolí, jímž protéká potok. Nejvyšší z okolních vrchů je na jihu Mařský vrch (904 mn.m.), jehož nižší zalesněná partie se nazývá Brdo. Na vrcholu kopce se nachází zajímavý a poměrně rozlehlý skalní útvar - tzv. kamenné moře, což je přírodní jev v Pošumaví (na rozdíl od vysokohorské Šumavy) dosti vzácný. Od tohoto kamenného moře se odvozuje i původní název vrchu- Lysá skála (skalní útvar totiž není zalesněný, je holý, lysý). V sousedství kamenného moře, které je státní přírodní rezervací, byla vybudována za první republiky rozhledna s kaplí (ty byly ve druhé polovině 20. století devastovány vandaly), ale rozhledna byla v posledních letech opravena a pak opět zpřístupněna. V roce 1980 byla na svatomařské straně vrchu postavena televizní věž vysoká 80 m pro jihozápadní Čechy, a to z důvodu posílení televizního signálu.

kamanný val.jpgDruhým nejvyšším vrchem v okolí Bošic je na severovýchodě Věnec (765 m n. m.), jehož nižší partie se nazývá Pržmo. Celý vrch je porostlý lesem a Věnec sám je významnou archeologickou lokalitou (viz historie obce). Na západě a severozápadě od vesnice se nacházejí vrchy Ivovice a Křižovice (742 a 732 m n. m.), východně od vsi leží nižší vrch Hůrka s listnatými porosty vrcholu, který je v nižších částech zemědělsky obděláván. Vesnice Bošice je situována ve výšce 580 – 600 m n. m.


Připojené osady se nacházejí vždy zhruba 1 km od Bošic – severně na severním svahu osada Hradčany, východně na náhorní plošině osada Budilov a jihozápadně v otvírajícím se údolí osada Záhoří.

Po národnostní stránce se zdá, že obyvatelstvo, vesnic tvořících nynější obec Bošice, bylo vždy české, ačkoli odtud nebylo daleko k někdejšímu česko-německému jazykovému rozhraní, jež probíhalo uvnitř okresu Prachatice. Náboženstvím bylo zdejší obyvatelstvo před rokem 1945 výhradně římskokatolického vyznání, dnes žije katolickým náboženským životem jen menšina zdejší populace; ostatní jsou buď jen registrováni v katolické církvi (tzv. matrikoví katolíci), nebo jsou bez vyznání. Osady Bošice a Hradčany náležejí k farnosti bohumilické, osady Budilov (s Brdem) a Záhoří k farnosti svatomařské. Kaple (ve vlastnictví obce) jsou v Bošicích, Hradčanech a Budilově.  Do pobělohorské reformace byla část zdejšího obyvatelstva – vedle katolíků – podobojí; tito nekatoličtí křesťané byli pak rekatolizováni. Před rokem 1918 jsou doloženy v Bošicích i rodiny židovské, od první republiky již židé v obci nežili (po nacistickém vyvraždění už dnes židy téměř nenajdeme v celých jižních Čechách).

Do roku 1945 se převážná část zdejšího obyvatelstva živila zemědělskou prací, částečně pak i řemeslnou a obchodní činností a prací v okolních továrnách. Dnes pracuje v zemědělském družstvu jen malá menšina zdejších lidí, více jich našlo obživu v průmyslu (před rokem 1989 hlavně ve Vimperku, nyní zejména ve Čkyni). Do Čkyně také docházejí místní děti do základní školy, část mládeže též studuje na středních školách v okolí (Vimperk, Volyně, Prachatice), někteří jedinci absolvovali i školy vysoké. Obec má autobusové spojení v rámci okresu Prachatice, poštou, zdravotním a matričním obvodem náleží ke Čkyni. Obecní úřad sídlí v Bošicích.

 

Prameny:

Kronika obce Bošice
Ústní informace obecního kronikáře Jana Podlešáka a Františka Mareše

Mgr. H. Hodboďová - gramatická korekce

Literatura:

František Teplý, Dějiny města Volyně a okolí. 2. vydání Volyně 1933
Jan Podlešák, Kulturní památky ve Čkyni. In: Čkyně 1537 – 1987, redakce V. Starý, J. Podlešák a J. Zloch. Čkyně 1987, s. 111 – 112
Vojtěch Janoušek: Z minulosti obce Bošice. Středoškolská seminární práce